Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Lisans Düzeyinde 28 Sözleşmeli Personel Alacak

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Lisans Düzeyinde 28 Sözleşmeli Personel Alacak
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Lisans Düzeyinde 28 Sözleşmeli Personel Alacak ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2017

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Bakanlık sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlarda 7 Avukat, 17 Mühendis, 4 Mimar olmak üzere toplam 28 adet sözleşmeli personel alacak.

ŞARTLAR

Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle 4’lük sistemde en az 2,50 ve üzeri lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.) Diploma derecesi 2,50 ve üzeri olan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak. 

ÜNVANLARA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

AVUKAT

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.
 • Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.
 • Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.
 • Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.
 • Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi teslim etmek. 
 • Sınav konuları şunlardır: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza usul Hukuku, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

MİMAR

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak.
 • Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
 • Sınav konuları şunlardır: Mimari tasarım, Yapım bilgisi, Yapı malzemesi, Mimarlık tarihi, Bilgisayar destekli çizim, Kentsel Tasarım, İmar ve Hukuk

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 • Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
 • Sınav konuları şunlardır: Zemin Mekaniği, Yapı Malzemesi, Yapı Statiği, Betonarme, Şantiye Bilgisi, Kentsel Dönüşüm

HARİTA MÜHENDİSİ

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 • Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
 • Sınav konuları şunlardır: Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları, Jeodezi (koordinat sistemleri), Kadastro bilgisi, İmar uygulamaları, Haritacılık yazılımları 

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 • Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
 • Sınav konuları şunlardır: Enerji dönüşümü, Elektromanyetik dalgalar, Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi, Enerji verimliliği ve güç kalitesi, Elektronik devre elemanları

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 • Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
 • Sınav konuları şunlardır: Tektonik, Hidrojeoloji, Tarihsel jeoloji, Genel jeoloji, Mineraloji, Paleontoloji, Harita Ölçek, Mühendislik Jeolojisi, Petrografi, Sedimantoloji, Maden Yatakları 

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 • Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
 • Sınav konuları şunlardır: Sismoloji, Yer fiziği, Uygulamalı jeofizik, Yapı jeofiziği, Gravite 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisine uygun olan unvan için hazırlanan

-Personel Alımı Başvuru Formunu,

-Beyan Belgesini,

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

-Özgeçmişini (CV), (eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup çıktısı alınarak imzalanmış ve resim yapıştırılmış şekilde)

-Avukat adaylar için Avukatlık Ruhsatname örneği,

-Diploma Örneği veya Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belge (Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar için, diploma ile birlikte transkript belgesi), taranarak (pdf) formatında başvuru sırasında sisteme kaydedecektir.

2) Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3) Başvurular Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. 5

4) Başvurular 11/05/2017 tarihinde başlayıp, 22/05/2017 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

2) Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

3) Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
 • Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
 • Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
 • Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

4) Mülakata katılan adayların başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenir.

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

BİLGİ

Sınav, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA

Tel: 410 15 30 – 410 15 31 – 410 15 35

Faks : 410 15 33

 

 

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
ADMİN     2017-05-13 @Ozan Bakanlıklarda avukatların maaşı minimum 3200 TL
Ozan     2017-05-13 Acaba sözleşmeli avukat maaşlarını biliyor musunuz
ADMİN     2017-05-09 @Nurten Girişimcilerin oranının yüksek olduğu bir ülke de elbette ilerme de ileri düzeyde olur. Nasıl Facebook, Microsoft, Apple gibi girişim sonucu çıkan ürünler ülkesine kazandırıyorsa markası olmayan bir ülke de dünya genelinde kazanamayacaktır. Ancak bunu memur başvuruları ile ilişkilendirmen yanlış. OECD verilerine bakarsan Türkiye'deki memur sayısının Avrupa ülkelerine ve hatta Amerika'ya göre kat kat düşük olduğunu göreceksin.
Nurten     2017-05-09 Admin açıköğretim okuyan bir üniversite öğrencisi olarak ders calistigim kitaplardan bizzat öğrendiğim şey; devlet kapısında iş umudu bekleyen binlerce hatta milyonlarca insan varsa o ülke bitik demektir ama risk alıp girişimci olarak çalışmya cesaret eden insan sayısı çoksa o ülke yükselmeye devam edecektir. Bu arada iktisat ogrencisiyim benim kitaplardan öğrendiğim bu!