Yabancı Dili Olan Lisans Mezununa İyi Maaş İyi İş İyi Gelecek

Dış İşleri Bakanlığından yeni ilan. Lisans düzeyi olan ve YDS 2015-2016-2017 puanı şartlara uyan herkes 600 kişinin mülakata çağrılacağı bu ilana başvurabilir. Neden bir Büyük Elçilik Müsteşarı olmayasınız ki. Daha fazla detay için tabloyu inceleyiniz.

Yabancı Dili Olan Lisans Mezununa İyi Maaş İyi İş İyi Gelecek
Yabancı Dili Olan Lisans Mezununa İyi Maaş İyi İş İyi Gelecek ADMİN

Giriş sınavı başvuruları 30 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir.

 

 

 Bu kadrolara girmek zordur ama girince de diplomasi ağında yüksek maaşlı bir çarkın içinde bulursunuz kendinizi. Şartlarınız uyuyorsa ve akıcı bir yabancı diliniz bulunuyorsa ileride kendinizi farklı konumda ve konumlarla ilişki içinde bulabileceğiniz bu fırsatı kaçırmayınız.

Aşağıdaki ilandan önce size kadro hakkında ön bilgi verelim.

Görev: Konsolosluk ve ihtisas memurları, ekonomik ve kültürel işler, konsolosluk, protokol,  ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.
Sunduğu Kariyer Perspektifi: Başkonsolos / Büyük Elçilik Müsteşarı / Daimi Temsilcilik Müsteşarı
Yurtdışındaki Statüsü: Diplomatik Pasaport Hamili
Mezuniyet Şartı: Tüm lisans mezunlarına açık
Giriş Sınavı Zorluk Derecesi: Meslek memurluğu giriş sınavına göre daha kolay.
Yeterlilik Sınavı: Dokuzuncu yılda kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavı
Yurtdışı Görev Süresi: Meslek yaşamının ortalama üçte ikisi"

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavları Duyurusu, 30 Aralık 2016

 

GENEL BİLGİLER:

 1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
 2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir.
 3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 60’tır. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
 4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 4-5 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
 5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.
 6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Sınavlara başvurabilmek için;  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve

 

01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmektedir.

Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına dört farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2015, 2016 veya 2017 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

 

 1. Sözlü sınavı sonucunda kategorilerden birinde yeterli sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.
 2. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
 3. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.
 4. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
 5. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

 

GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

Giriş sınavı başvuruları 30 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

 

Sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış en az 80 düzeyinde YDS/e-YDS puanı olanların, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

 

SINAVIN AŞAMALARI:

Yazılı Sınav:

      a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

 • Türkçe Kompozisyon
 • Yabancı Dilde Kompozisyon
 • Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
 • Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

 

b) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

 • Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
 • Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

 

c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav:

 1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
 2. Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
 3. Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
 4. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat)

Balgat/Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (312) 2921000

iyi maaşlı iş konsolos büyük elçi müsteşarı daimi temsilcilik müsteşarı
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500